Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De dienst "Er was eens bij jou thuis" wordt aangeboden via de beveiligde website https://il-etait-une-fois-chez-toi.com. De dienst en de website zijn eigendom van 50-box_Laurent Samain, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen – nummer 0761.673.395.

50-box doet er alles aan om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle raadplegingen en alle bestellingen van boeken die op de site worden gedaan. https://il-etait-une-fois-chez-toi.com.
50-box behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De toepasselijke algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn die van kracht zijn op de dag van uw bestelling.
U erkent dat u volledig in staat bent om deze algemene verkoopvoorwaarden na te leven wanneer u transacties uitvoert op onze site.
De algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven, regelen de contractuele relaties tussen de site https://il-etait-une-fois-chez-toi.com en elke gebruiker van de site (hierna "u" genoemd).

2. Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Elke bevestiging van een bestelling die u op de site zou plaatsen https://il-etait-une-fois-chez-toi.com (hierna de site) van uw kant de aanvaarding van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals de aanvaarding van de specifieke voorwaarden van zijn bestelling.

3. Gebruik van diensten

Het product van 50-box op il-etait-une-fois-chez-toi.com bestaat uit een in kleur gedrukt boek op 24 pagina's. Bepaalde illustraties van het verhaal worden naar zijn smaak gepersonaliseerd voor de klant, die foto's stuurt van het interieur en exterieur, en van de omgeving van de door de klant gekozen woning, waar het kind voor wie het boek bestemd is, verblijft. De klant geeft bij de bestelling ook de voornaam en leeftijd van het kind door.

Het eindresultaat is een gedrukt boek met zachte kaft, waarin de plaats van het verhaal eruit zal zien als het interieur van de woning waar het kind verblijft.

Uw foto's uploaden

Het uploaden van uw foto's naar de site is eenvoudig. Elke afbeelding verzonden naar 50-box via https://il-etait-une-fois-chez-toi.com is uw verantwoordelijkheid. U moet er daarom voor zorgen dat u de geldende Belgische wetgeving naleeft en er vooral op letten dat u geen foto's uploadt die verband houden met pornografie, geweld, racisme, pedofilie of andere foto's die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten.
50-box is bevoegd om geconstateerde misstanden te melden bij het bevoegd gezag. Evenzo behoudt 50-box zich het recht voor om het afdrukken van inhoud die ongepast lijkt voor de oprichter(s) te weigeren.

Indien de Foto de beeltenis van andere personen dan de Klant bevat, garandeert de Klant dat hij de uitdrukkelijke toestemming van die personen heeft voor het gebruik van zijn beeltenis met het doel om in het Boek te worden opgenomen, en garandeert hij dat hij 50-box zal bewaren. vrij van elke vorm van claim met betrekking tot het beeld van de mensen die op de foto verschijnen.


Het niet naleven van deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden, al dan niet resulterend in schade, zal onderworpen worden aan een gerechtelijke procedure en kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding van 50-box.

Uw foto's opslaan

50-box bewaart uw foto's gratis en dit op een onbeperkte manier, zodat u later een nieuw exemplaar van het boek kunt kopen of de herdruk ervan kunt aanvragen in geval van een door 50-box bewezen en erkend probleem.
Uw foto's worden echter na 1 jaar (een jaar) zonder bestelling uit de database verwijderd https://il-etait-une-fois-chez-toi.com. Na deze periode zonder bestelling behoudt 50-box zich het recht voor om alle of een deel van de gegevens en foto's met betrekking tot uw bestelling te verwijderen, om ruimte vrij te maken op de servers die worden gebruikt voor het juiste gebruik van de dienst.

4. Hoe plaatst u een bestelling?

50-box informeert u dat de stappen die nodig zijn om goederen te kopen, die zijn beschreven in deze algemene voorwaarden, evenals andere specifieke stappen die tijdens de navigatie op het scherm worden aangegeven, zodat u als klant verklaart dat u deze stappen kent en accepteert als een noodzakelijke stap om toegang te krijgen tot de producten en diensten die op de site worden aangeboden.

Om Producten in de Winkel te kunnen kopen, moet u ouder zijn dan achttien (18) jaar of een uitdrukkelijke machtiging voor de aankoop hebben ondertekend door de houder van de bankrekening die voor deze doeleinden wordt gebruikt. Op het moment van aankoop verklaart en garandeert de minderjarige Klant uitdrukkelijk dat hij over deze machtiging beschikt en deze kan aantonen.

De verkoopvoorwaarden worden op het scherm weergegeven en de Klant moet ze accepteren om verder te gaan. Aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant houdt geen automatische aanvaarding door 50-box van de overeenkomstige bestelling in, dit wordt bevestigd wanneer 50-box een e-mail stuurt ter bevestiging van de ontvangst van het verzoek of de bestelling aan de Klant volgens de gegevens verstrekt in de registratie het formulier. 

Data Privacy

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u uw bestelde producten toe te sturen of om contact met u op te nemen in geval van een probleem met betrekking tot uw bestelling.

Om deze bovengenoemde redenen is het u verboden valse informatie of die van een derde partij te gebruiken. Elke schending van deze verplichtingen zal resulteren in de onmiddellijke annulering van de bestelling. Eventuele ontbrekende of onjuiste informatie leidt eveneens tot opschorting van de bestelling.
In overeenstemming met de wet op het respect voor persoonsgegevens, hebt u een permanent recht op toegang tot en rectificatie van alle gegevens die op u betrekking hebben. U kunt daarom verzoeken om wijziging of verwijdering van het geheel of een deel van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar lsamain(a)gmail.com.

50-box deelt deze informatie niet met derden.

Het privacybeleid van 50-box specificeert hoe de verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Intellectueel eigendom

Het bedrijf met 50 dozen heeft de website gemaakt https://il-etait-une-fois-chez-toi.com, om een ​​dienst te verlenen voor de verkoop van boeken op internet. Alle afbeeldingen die gebruikt worden om deze diensten te promoten, software, technische ontwikkelingen, diverse afbeeldingen, iconen, teksten zijn eigendom van 50-box. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud door om het even welk proces en op om het even welk medium is verboden.
De afbeeldingen die u naar de site hebt gestuurd, blijven echter uw volledige eigendom en verantwoordelijkheid. Dit betekent dus dat u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, ervoor zorgt dat u akkoord gaat met de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot uw foto's en alle elementen die daarin zijn opgenomen.

Alle inhoud die wordt weergegeven in de Producten en op de Website en in het bijzonder het ontwerp, tekeningen, teksten, afbeeldingen, logo's, knoppen, software, handelsnamen, handelsmerken of enig ander teken dat intellectuele eigendomsrechten kan genereren, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van 50-box of van derden waarmee hij een overeenkomst heeft gesloten die hem het recht geeft om de Website en de Producten te exploiteren.

In geen geval zal worden aangenomen dat de toegang, navigatie en gebruik van de Website door de Klant een intrekking, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door 50-box impliceert. De Klant heeft het recht om de inhoud en diensten van de Website alleen in de strikt binnenlandse context te gebruiken.

Elke verwijzing naar handelsmerken of geregistreerde handelsnamen of naar enig ander onderscheidend teken, eigendom van 50-box of van een derde partij die ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik of de exploitatie ervan, mag in geen geval worden gebruikt zonder de toestemming van 50-box. doos of rechtmatige eigenaren. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft toegang, navigatie of gebruik van de Website of de inhoud ervan op geen enkele manier de Klant enig recht op de daar gepubliceerde onderscheidende tekens.

Bovendien, en om veiligheidsredenen, is het gebruik van "frames" of mechanismen die het ontwerp, de originele configuratie of de inhoud van de Website kunnen wijzigen of wijzigen, verboden.

Geen enkele inhoud die op de Website is gepubliceerd, mag worden gedownload, gereproduceerd of gebruikt op een ander apparaat of andere locatie dan de Website, tenzij 50-box hiervoor toestemming heeft gegeven.

5. Verantwoordelijkheden

50-box kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor technische of materiële fouten, verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van zijn website of zijn interface. Voor het gehele bestelproces, gedefinieerd als alle opeenvolgende fasen van ontwerp tot levering van uw bestelling, heeft 50-box slechts een middelenverbintenis. 50-box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak, directe of indirecte schade die inherent is aan het gebruik van haar dienst.

50-box wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van:

  • schade en schade door slechte opslag of oneigenlijk gebruik van het Product door de Klant of een derde partij, om redenen die niet aan 50-box kunnen worden toegeschreven;
  • schade of schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid of technische continuïteit van de werking van de website. In elk geval zal 50-box alle nodige acties ondernemen om haar diensten te herstellen in geval van een technisch probleem.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid die door de Klant van 50-box kan worden gevorderd, beperkt zijn tot de prijs van het door de Klant gekochte Product.

50-box zal alle middelen gebruiken die tot haar beschikking staan ​​om de op haar servers opgeslagen gegevens te beschermen. Als een natuurlijke of rechtspersoon toegang heeft tot deze gegevens op een legale of illegale manier en deze informatie op een oneigenlijke manier gebruikt, moet hij zich baseren op de bepalingen van de geldende wet.

50-box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en verliezen van welke aard dan ook die voortkomen uit toegang tot inhoud, informatie, advertenties, meningen, concepten en afbeeldingen die door klanten of derden zijn verstrekt in strijd met de wet, goede zeden, goede trouw en openbare orde of intellectuele eigendomsrechten of ondeugden, defecten, computervirussen of soortgelijke software bevat.

In ieder geval wijst 50-box alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot informatie en andere inhoud buiten de Website die niet door het bedrijf zelf wordt beheerd. Voor zover 50-box weet, is geen enkele inhoud die op de Website is gepubliceerd in strijd met de wet, de goede zeden, de goede trouw en de openbare orde of in strijd met intellectuele eigendomsrechten, of bevat deze geen defecten, defecten of computervirussen of soortgelijke software.

50-box wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade en verlies indien onbevoegde derden toegang hebben tot gebruikersgegevens en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de Website door middel van deze gegevens.

Links op andere websites naar de Website

Als een gebruiker, organisatie, bedrijf of website een link naar de website wil maken https://il-etait-une-fois-chez-toi.com, moet het aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de link mag alleen leiden naar de hoofd- of startpagina van de Website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door 50-box;
  • de link moet absoluut en volledig zijn, d.w.z. hij moet de gebruiker met één klik naar het adres leiden https://il-etait-une-fois-chez-toi.com en moet het volledige scherm van de startpagina van de website volledig omvatten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door 50-box, mag de website die de link maakt in geen geval de website in welke vorm dan ook reproduceren, deze opnemen als onderdeel van zijn website of in zijn frames, of een browser maken voor een pagina van de website ;
  • op de pagina waarop de link is ingevoegd mag op geen enkele wijze worden vermeld dat 50-box de betreffende link heeft geautoriseerd, tenzij 50-box dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geautoriseerd. Indien het bedrijf of de organisatie die de link op haar website plaatst correct ook het merk, de naam, de handelsnaam, het teken, het logo, de slogan of enig ander identificerend element van 50-box en de Website wenst op te nemen, moet het de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van laatstgenoemde;
  • 50-box verbiedt het plaatsen van een hyperlink naar de Website op webpagina's waarvan de inhoud of informatie ongeoorloofd, illegaal, vernederend, obsceen is en in het algemeen op pagina's die in strijd zijn met de goede zeden, de openbare orde of algemeen vastgestelde sociale regels;
  • 50-box beschikt niet over de faculteit of de menselijke of technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten te kennen, te controleren of goed te keuren die worden aangeboden door andere websites die links naar de Website kunnen invoegen. 50-box kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor een webpagina die een link naar de Website heeft geplaatst, met name ter informatie en niet uitputtend, met betrekking tot de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten en diensten, zijn eigen links of enige inhoud ervan in het algemeen.

6. Tarieven

Het opslaan van uw foto's is gratis op https://il-etait-une-fois-chez-toi.com. Onze prijzen worden weergegeven in euro's, inclusief btw. Verzendkosten worden apart berekend. De uiteindelijke prijs van uw bestelling is de prijs die wordt weergegeven wanneer deze is bevestigd. 50-box behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de huidige prijzen toe te passen die aan u zijn aangegeven op het moment van uw bestelling.

7. Levering

Uw producten worden bij u afgeleverd op de naam, voornaam, adres die u ons heeft opgegeven bij het afronden van uw bestelling. De bezorgdatum wordt berekend door de dagen die nodig zijn om je boek te maken en de bezorgtijd van de vervoerder bij elkaar op te tellen.

Boeken met 50 dozen zijn volledig gepersonaliseerd en worden daarom op bestelling geproduceerd. Productie- en levertijden zijn ongeveer 10 werkdagen voor België en 15 werkdagen voor andere landen. 50-box producten worden volledig in België gemaakt, door familiale KMO's, met materialen van topkwaliteit. De levertijd die in de bevestigingsmail wordt vermeld, wordt als indicatie gegeven. We verbinden ons er in geen geval toe dit contractueel te respecteren en we zullen bestellingen niet terugbetalen vanwege vertragingen in verband met deze.

50-box zorgt niet voor de levering van producten via haar diensten, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de degradatie of vertraging van uw producten. Wij verbinden ons er echter toe de vervoerder op de hoogte te stellen en de nodige maatregelen te nemen.

Wij bieden standaard levering zonder uw bestelling te volgen. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies van de bestelling.

Als u uw bestelling niet in ontvangst neemt in overeenstemming met deze bepalingen, zijn wij niet verplicht tot terugbetaling. Als het Product permanent wordt geretourneerd vanwege de voortdurende afwezigheid van de klant of als de klant het niet ophaalt op een door de vervoerder bepaald afhaalpunt, wordt het Product teruggestuurd naar 50-box en als de klant wenst dat het wordt geretourneerd later zal hij persoonlijk de frankering van de nieuwe zending op zich moeten nemen. 

Belangrijk: 50-box is onderworpen aan de Belgische wetgeving en belastingen. Elke bestelling die vanuit een derde land wordt geplaatst, kan resulteren in de betaling door de klant van douanerechten en belastingen, geclaimd door de autoriteiten van het land van uiteindelijke levering. 50-box of de vervoerder kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze belastingen die onderworpen zijn aan en worden toegepast door de autoriteiten van het land van levering. 50-box heeft vooraf geen kennis van deze belastingen, aangezien deze door de klant moeten worden betaald.

8. Betaling

De prijs van de artikelen op uw bestelformulier is definitief en inclusief btw (6%). De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn betaalbaar in euro op rekening van de vennootschap 50-box, IBAN BE73 0631 8756 1760.

U kunt uw bestelling betalen met creditcard (Visa, Mastercard), of debetkaart (Bancontact, Maestro). In alle drie de gevallen is de banktransactie veilig en worden de gegevens die via ons netwerk gaan versleuteld.

9. Herroepingsrecht

De Klant heeft geen herroepingsrecht op de Producten (d.w.z. hij kan ze niet terugsturen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst), aangezien deze goederen duidelijk gepersonaliseerd zijn en gemaakt zijn volgens de specificaties van de klant (personalisatie van het verhaal volgens de aanwijzingen van de klant en de door de klant verzonden foto's). 

10. Garanties

De garantie is van toepassing in het geval dat 50-box een aan haar toe te rekenen fout uitdrukkelijk erkent. Er wordt geen garantie of productretour aanvaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 50-box services. Je hebt 15 dagen na ontvangst van het product om een ​​klacht in te dienen bij 50-box services. Na deze periode is er geen garantie meer van toepassing. De vergoeding mag in geen geval het bedrag van de bestelling overschrijden. Elk product dat door de klant is beschadigd, wordt niet terugbetaald of omgeruild. 50-box geeft geen garantie op de exacte kleur of tint van je boek, dit hangt vooral af van de kwaliteit van je foto's.

De garantie dekt alleen fabricagefouten (druk- of bindfouten, ontbrekende boekpagina's, enz.) die optreden gedurende de 15 dagen na ontvangst van het boek.

In het geval dat de klant een van deze fabricagefouten ontdekt, kan hij contact opnemen met 50-box om de defecten aan het product aan te geven en ons grafische documenten te sturen waarin de defecten kunnen worden vastgesteld. Zodra de gebreken zijn beoordeeld door 50-box, en wanneer het fabricagefouten betreft, zal 50-box de klant informeren over hoe verder te gaan om de problemen op te lossen. Deze oplossing bestaat erin een nieuw product per 50-box naar de klant te sturen. De verzendkosten die zouden worden gemaakt om een ​​defect product naar de klant terug te sturen onder de garantie, zijn voor rekening van 50-box.

11. Toepasselijk recht – Jurisdictie

Het contract wordt beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de totstandkoming, interpretatie en uitvoering van het contract zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. Eventuele klachten dienen te worden gericht aan 50-box_Laurent Samain, Dokter J. Appelmanslaan 75, 1700 Dilbeek – België, of aan lsamain(a)gmail.com.